Koszyk

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego AUDIOFON

obowiązujący od dnia 1 lutego 2024 r.

 

§1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin sklepu internetowego AUDIOFON określa zakres i warunki sprzedaży towarów za pośrednictwem strony internetowej sklep.audiofon.com.pl.
 2. Przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się na stronie sklep.audiofon.com.pl należy zapoznać się z poniższym Regulaminem. W przypadku braku akceptacji całości lub części jego postanowień, nie należy akceptować jego treści oraz nie należy dokonywać rejestracji w Sklepie. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna dla dokonania zakupu w Sklepie.
 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o niżej wskazanych zwrotach, należy je rozumieć zgodnie z podanym niżej znaczeniem:
  1. Sprzedawca – podmiot prowadzący Sklep internetowy AUDIOFON, tj. AUDIOFON Matyja Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (53-014) przy ul. Alianckiej 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000572563, posiadająca numer NIP: 8992772335;
  2. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez AUDIOFON Matyja Spółka komandytowa, działający pod adresem sklep.audiofon.com.pl;
  3. Klient – osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnej lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług Sklepu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, która zaakceptuje niniejszy Regulamin. Klient to także Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany, jeśli w stosunku do nich w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w Regulaminie
  4. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą
  5. Przedsiębiorca Uprzywilejowany- Klient, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, a tym samym jest objęty ochroną przewidzianą ustawą o prawach konsumenta
  6. Cena zakupu – określona w złotych polskich kwota pełnego wynagrodzenia brutto, należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży; Cena produktu nie zawiera innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w Koszyku zamówienia; Sprzedawca zastrzega sobie prawo do aktualizowania Cen zakupu zamieszczonych na stronie Sklepu, jednakże Ceny w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące;
  7. Towary – rzeczy sprzedawane przez Sprzedawcę, w szczególności akcesoria do pielęgnacji aparatów słuchowych, baterii, urządzeń dla słabosłyszących i wkładek dousznych; wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych;
  8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o Koszty dostawy;
  9. Koszyk zamówienia – usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi dokonania w prosty i łatwy sposób zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie kodów rabatowych, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie oraz kosztów dostawy;
  10. Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Klienta lista Towarów, które zamierza kupić od Sprzedawcy;
  11. Koszt dostawy – koszt wynikający z dostawy Zamówienia na adres podany przez Klienta; Koszt dostawy jest uwidoczniony w Sklepie i może być sprawdzony przez przystąpieniem do składania Zamówienia; Koszty dostawy wskazane są również w koszyku zamówienia;
  12. Konto Klienta– utworzone w procesie rejestracji indywidualne Konto Klienta, którego utworzenie jest warunkiem korzystania z usług Sklepu; za pomocą swojego Konta Klient składa Zamówienia oraz zarządza danymi podanymi podczas procesu rejestracji, które to dane może zmieniać i korygować; Aby usunąć swoje Konto, Klient musi skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez wysłanie do Sprzedawcy e-maila z takim żądaniem na adres: sklep@audiofon.com.pl;
  13. Regulamin - niniejszy Regulamin sklepu internetowego AUDIOFON;
  14. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  15. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014r. (Dziennik Ustaw z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.)

§2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe oraz system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych, wymienionych poniżej:
  1. Szerokopasmowe łącze internetowe;
  2. Przeglądarka internetowa obsługująca CSS i JavaScript
  3. Włączona obsługa plików cookies;
  4. Włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up);
  5. System operacyjny Microsoft Windows XP, 7, Vista lub nowsze;
  6. Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli;
  7. Aktywne Konto e-mail.
 2. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest dokonanie dobrowolnej, ale koniecznej w celu zakupu rejestracji Klienta polegającej na wprowadzeniu do systemu informatycznego wszystkich wymaganych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym na stronie: sklep.audiofon.com.pl/Konto.html. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta jest podanie prawdziwych danych osobowych oraz potwierdzenie zgody na ich przetwarzanie.

§3. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje o Towarach podane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie Zamówienia przez Klienta w Sklepie internetowym. Złożenie zamówienia wymaga posiadania Konta Klienta.
 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez wybranie Towaru (Towarów) do Koszyka a następnie wybranie sposoby zapłaty Ceny i Kosztów dostawy
 3. Poprzez złożenie zamówienia rozumie się wykonanie przez Klienta wszystkich poniższych czynności:
  1. zalogowanie się na Konto Klienta lub zarejestrowanie nowego Konta Klienta,
  2. wprowadzenie produktów do koszyka zakończone poprzez kliknięcie przycisku "Do koszyka"
  3. wybór ilości zamówionego towaru zakończone poprzez kliknięcie przycisku "Do kasy",
  4. wprowadzenie danych określających miejsce dostawy w formularzu "Informacje o dostawie" oraz ewentualnych zastrzeżeń i dodatkowych istotnych treści oferty zakończone poprzez kliknięcie przycisku "Dalej",
  5. potwierdzenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku "Potwierdź zamówienie" z uzupełnieniem „Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty Ceny”.
 4. Zamówienia składać można w każdym czasie.
 5. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 6. Fakt złożenia przez Klienta Zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Przyjęcie oferty Klienta przez Sprzedającego następuje poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres email — według treści oświadczenia złożonego przez Sprzedającego.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania zamówień niepotwierdzonych przez Klientów w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Sprzedający będzie czynił starania, aby przed anulowaniem zamówienia skontaktować się z Klientem celem jego potwierdzenia.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 Ustawy o prawach konsumenta.
 9. W celu zarejestrowania Klienta będącego przedsiębiorcą wymagane jest podanie w formularzu rejestracyjnym nazwy firmy, pod którą prowadzi działalność gospodarczą.
 10. Klient oświadcza, że wszelkie podane przez niego dane są zgodne z prawdą, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich zgodności ze stanem faktycznym.
 11. Realizacja Zamówienia odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00. Sprzedawca nie realizuje zamówień w niedziele i święta, oraz we wszystkie soboty. Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego.

 

§4. DOSTAWA TOWARU

 1. Sklep realizuje Zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a na terytorium innych wybranych państw jedynie jeżeli zostaną one wskazane wprost przez Sprzedawcę w formularzu Zamówienia.
 2. Zamówione Towary dostarczane są pod wskazany przez Klienta adres w czasie określonym przez Klienta przy składaniu zamówienia, nie mniejszym jednak niż czas minimalny, po uprzednim sprawdzeniu telefonicznym tożsamości zamawiającego i potwierdzeniu zamówienia.
 3. Dostawy na terenie Polski realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej, według wyboru Klienta.
 4. Przewidywany czas dostawy przy wyborze przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi 1 – 2 dni robocze, zaś przy wyborze przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej wynosi do 4 dni roboczych.
 5. Koszt dostawy Towaru ponosi Klient.
 6. Koszt dostawy podany jest w cenniku usług i wyświetlany jest w Koszyku podczas składania Zamówienia.
 7. W przypadku przesyłek poza granicę Unii Europejskiej paczka może zostać obciążona opłatami celnymi związanymi z importem do kraju odbiorcy.
 8. W przypadku zauważenia przez Klienta uszkodzenia zewnętrznego przesyłki (np. podarte lub wgniecione opakowanie) powstałego podczas transportu przy odbiorze przesyłki powinien zostać sporządzony protokół szkodowy podpisany przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

§5. ZAPŁATA CENY

 1. Zapłaty Ceny za zakupione Towary można dokonać za pośrednictwem systemu płatności online akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu, za pomocą karty płatniczej lub przelewu.
 2. Obsługiwane są następujące karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic oraz Maestro.
 3. Termin płatności za zamówione Towary wynosi 5 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Brak uiszczenia wpłaty skutkować będzie rozwiązaniem Umowy Sprzedaży.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsumentowi i Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta i Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego, weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.
 3. Konsument i Przedsiębiorca Uprzywilejowany może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Ponadto oświadczenie takie może zostać złożone za pośrednictwem formularza (https://sklep.audiofon.com.pl/reklamacja.html )
 4. W przypadku złożenia przez Konsumenta/ Przedsiębiorca Uprzywilejowany oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: sklep@audiofon.com.pl. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: AUDIOFON Matyja Spółka komandytowa ul. Aliancka 6, 53-014 Wrocław. Do zachowania 14 - dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. W przypadku odstąpienia od transakcji opłaconej kartą płatniczą, zwrot płatności następuje na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, z której dokonana została zapłata za Towar.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta/Przedsiębiorca Uprzywilejowany, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
 10. Zwracane Towary należy odesłać na adres: AUDIOFON Matyja Spółka komandytowa Ślęza, ul. Szyszkowa 4, 55-040 Kobierzyce
 11. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku:
  1. dostarczania zapieczętowanych Towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. dostarczania Towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami;
  3. dostarczania zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych, lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

§7. REKLAMACJA TOWARU

 1. Reklamacja z tytułu gwarancji.
 1. Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora.
 2. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta oraz Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego, wynikających z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży, określonych w ustawie o prawach konsumenta, które przysługują Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego z mocy prawa.
 1. Reklamacja z tytułu braku zgodności Towaru z umową/rękojmi
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym i Ustawie o Prawach Konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
 1. Klient może według własnego uznania i wyboru skorzystać z uprawnień przysługujących mu zgodnie z ust. 1 lub ust 2 powyżej.
 1. W celu zgłoszenia przez Klienta przysługującego mu roszczenia zgodnie z ust. 2 Klient powinien:
  1. skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie i dokonać zgłoszenia reklamacji, jednocześnie podając: imię i nazwisko, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji i jednocześnie
  2. przesłać Towar na adres: AUDIOFON Matyja Spółka komandytowa, Szyszkowa 4, 55-040 Ślęza z załączonym opisem wady i kserokopią dowodu zakupu.
 2. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

§8. DANE OSOBOWE

 1. Sprzedawca oświadcza, że dane Klientów umieszczone w ramach Konta Klienta będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO (tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest spółka Audiofon Matyja Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Alianckiej 6 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000572563, posiadająca numer NIP 8992772335.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@audiofon.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (ul. Aliancka 6, 53-014 Wrocław).
 4. Dane osobowe Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą przetwarzane m.in. w następującym zakresie:
  1. w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży towarów ze Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację Regulaminu Sklepu;
  2. w celu prowadzenia Konta Klienta – podstawą przetwarzania będzie umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie Konta i akceptację Regulaminu;
  3. w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – podstawą przetwarzania danych jest obowiązek Administratora wynikający z przepisów prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej/niezgodności towaru z zawartą umową oraz udzielonej gwarancji;
  4. jeżeli Klient wyrazi odrębną zgodę, na podany adres e-mail albo numer telefonu, może być wysyłana informacja handlowa dotycząca towarów oferowanych w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym przypadku podstawą przetwarzania danych będzie zgoda Klienta, która nie jest obowiązkowa i może zostać cofnięta w każdej chwili;
  5. jeżeli Klient wyrazi odrębną zgodę, w celach marketingowych na podany przez Klienta adres do doręczeń lub adres e-mail lub numer telefonu wysyłane mogą być informacje o ofercie Sklepu – podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu wskazanych w ofercie produktów oraz zgoda Klienta, która nie jest obowiązkowa i może zostać cofnięta w każdej chwili;
  6. w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od Klienta.
 5. Dokonując zakupów w Sklepie, Klient podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Podanie danych jest dobrowolne, choć niezbędne do realizacji umowy sprzedaży.
 6. Nie jest obowiązkowe wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej oraz informacji marketingowych. W przypadku udzielenia takiej zgody, Klient może w każdej chwili ją wycofać, z tym, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 7. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty które współpracują z Administratorem przy wykonaniu umowy sprzedaży, w tym odbioru płatności za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.
 8. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 9. Przekazane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, w tym roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Klienta jego danych.
 10. Klientowi, zgodnie z RODO przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania (poprawienia), prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 12. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym w szczególności profilowaniu.

§9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Klient będący konsumentem może skorzystać z następujących, przykładowych sposobów rozpatrywania reklamacji, rozstrzygania sporów oraz dochodzenia roszczeń:

 1. Zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego ( o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej) działającego przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
 2. Zwrócenie się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;
 3. Zwrócenie się do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów z wnioskiem o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów;
 4. Bezpłatną pomoc Konsument może również uzyskać w organizacjach społecznych takich jak np. Federacja Konsumentów;
 5. Skorzystanie z rozwiązania sporu online, korzystając z łącza: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2024 roku.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, szczególnie w przypadku:
  1. zmiany przepisów prawnych;
  2. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;
  3. zmianę zakresu i zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosuje się niniejszy Regulamin;
  4. w celu usprawnienia działania Sklepu
 3. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub jego braku nowego Regulaminu poprzez przesłanie oświadczenia lub poprzez mechanizm udostępniony przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie Konto Klienta.
 5. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 6. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Załącznik nr 1

→ Pobierz 

 

 


Regulamin sklepu internetowego AUDIOFON

obowiązujący od dnia 1 stycznia 2023 r.

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin sklepu internetowego AUDIOFON określa zakres i warunki sprzedaży towarów za pośrednictwem strony internetowej sklep.audiofon.com.pl.
 2. Przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się na stronie sklep.audiofon.com.pl należy zapoznać się z poniższym Regulaminem. W przypadku braku akceptacji całości lub części jego postanowień, nie należy akceptować jego treści oraz nie należy dokonywać rejestracji w Sklepie. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna dla dokonania zakupu w Sklepie.
 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o niżej wskazanych zwrotach, należy je rozumieć zgodnie z podanym niżej znaczeniem:
  1. Sprzedawca – podmiot prowadzący Sklep internetowy AUDIOFON, tj. AUDIOFON Matyja Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (53-014) przy ul. Alianckiej 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000572563, posiadająca numer NIP: 8992772335;
  2. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez AUDIOFON Matyja Spółka komandytowa, działający pod adresem sklep.audiofon.com.pl;
  3. Klient – osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnej lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług Sklepu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, która zaakceptuje niniejszy Regulamin. Klient to także Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany, jeśli w stosunku do nich w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w Regulaminie
  4. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą
  5. Przedsiębiorca Uprzywilejowany- Klient, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, a tym samym jest objęty ochroną przewidzianą ustawą o prawach konsumenta
  6. Cena zakupu – określona w złotych polskich kwota pełnego wynagrodzenia brutto, należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży; Cena produktu nie zawiera innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w Koszyku zamówienia; Sprzedawca zastrzega sobie prawo do aktualizowania Cen zakupu zamieszczonych na stronie Sklepu, jednakże Ceny w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące;
  7. Towary – rzeczy sprzedawane przez Sprzedawcę, w szczególności akcesoria do pielęgnacji aparatów słuchowych, baterii, urządzeń dla słabosłyszących i wkładek dousznych; wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych;
  8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o Koszty dostawy;
  9. Koszyk zamówienia – usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi dokonania w prosty i łatwy sposób zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie kodów rabatowych, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie oraz kosztów dostawy;
  10. Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Klienta lista Towarów, które zamierza kupić od Sprzedawcy;
  11. Koszt dostawy – koszt wynikający z dostawy Zamówienia na adres podany przez Klienta; Koszt dostawy jest uwidoczniony w Sklepie i może być sprawdzony przez przystąpieniem do składania Zamówienia; Koszty dostawy wskazane są również w koszyku zamówienia;
  12. Konto Klienta– utworzone w procesie rejestracji indywidualne Konto Klienta, którego utworzenie jest warunkiem korzystania z usług Sklepu; za pomocą swojego Konta Klient składa Zamówienia oraz zarządza danymi podanymi podczas procesu rejestracji, które to dane może zmieniać i korygować; Aby usunąć swoje Konto, Klient musi skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez wysłanie do Sprzedawcy e-maila z takim żądaniem na adres: sklep@audiofon.com.pl;
  13. Regulamin - niniejszy Regulamin sklepu internetowego AUDIOFON;
  14. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  15. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014r. (Dziennik Ustaw z 2014r., poz. 2020.287 z późn. zm.)

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe oraz system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych, wymienionych poniżej:
  1. Szerokopasmowe łącze internetowe;
  2. Przeglądarka internetowa obsługująca CSS i JavaScript
  3. Włączona obsługa plików cookies;
  4. Włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up);
  5. System operacyjny Microsoft Windows XP, 7, Vista lub nowsze;
  6. Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli;
  7. Aktywne Konto e-mail.
 2. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest dokonanie dobrowolnej, ale koniecznej w celu zakupu rejestracji Klienta polegającej na wprowadzeniu do systemu informatycznego wszystkich wymaganych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym na stronie: sklep.audiofon.com.pl/Konto.html. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta jest podanie prawdziwych danych osobowych oraz potwierdzenie zgody na ich przetwarzanie.

§ 3. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje o Towarach podane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie Zamówienia przez Klienta w Sklepie internetowym. Złożenie zamówienia wymaga posiadania Konta Klienta.
 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez wybranie Towaru (Towarów) do Koszyka oraz wybraniu sposoby zapłaty Ceny i Kosztów dostawy
 3. Poprzez złożenie zamówienia rozumie się wykonanie przez Klienta wszystkich poniższych czynności:
  1. zalogowanie się na Konto Klienta lub zarejestrowanie nowego Konta Klienta,
  2. wprowadzenie produktów do koszyka zakończone poprzez kliknięcie przycisku "Do koszyka"
  3. wybór ilości zamówionego towaru zakończone poprzez kliknięcie przycisku "Do kasy",
  4. wprowadzenie danych określających miejsce dostawy w formularzu "Informacje o dostawie" oraz ewentualnych zastrzeżeń i dodatkowych istotnych treści oferty zakończone poprzez kliknięcie przycisku "Dalej",
  5. potwierdzenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku "Potwierdź zamówienie" z uzupełnieniem „Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty Ceny”.
 4. Zamówienia składać można w każdym czasie.
 5. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią ofertę i wolę zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 6. Fakt złożenia przez Klienta Zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Przyjęcie oferty Klienta przez Sprzedającego następuje poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres email — według treści oświadczenia złożonego przez Sprzedającego.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania zamówień niepotwierdzonych przez Klientów w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Sprzedający będzie czynił starania, aby przed anulowaniem zamówienia skontaktować się z Klientem celem jego potwierdzenia.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 Ustawy o prawach konsumenta.
 9. W celu zarejestrowania Klienta będącego przedsiębiorcą wymagane jest podanie w formularzu rejestracyjnym nazwy firmy, pod którą prowadzi działalność gospodarczą.
 10. Klient oświadcza, że wszelkie podane przez niego dane są zgodne z prawdą, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich zgodności ze stanem faktycznym.
 11. Realizacja Zamówienia odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00. Sprzedawca nie realizuje zamówień w niedziele i święta, oraz we wszystkie soboty. Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego.

§ 4. DOSTAWA TOWARU

 1. Sklep realizuje Zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a na terytorium innych wybranych państw jedynie jeżeli zostaną one wskazane wprost przez Sprzedawcę w formularzu Zamówienia.
 2. Zamówione Towary dostarczane są pod wskazany przez Klienta adres w czasie określonym przez Klienta przy składaniu zamówienia, nie mniejszym jednak niż czas minimalny, po uprzednim sprawdzeniu telefonicznym tożsamości zamawiającego i potwierdzeniu zamówienia.
 3. Dostawy na terenie Polski realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej, według wyboru Klienta.
 4. Przewidywany czas dostawy przy wyborze przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi 1 – 2 dni robocze, zaś przy wyborze przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej wynosi do 4 dni roboczych.
 5. Koszt dostawy Towaru ponosi Klient.
 6. Koszt dostawy podany jest w cenniku usług i wyświetlany jest w Koszyku podczas składania Zamówienia.
 7. W przypadku przesyłek poza granicę Unii Europejskiej paczka może zostać obciążona opłatami celnymi związanymi z importem do kraju odbiorcy.
 8. W przypadku zauważenia przez Klienta uszkodzenia zewnętrznego przesyłki (np. podarte lub wgniecione opakowanie) powstałego podczas transportu przy odbiorze przesyłki powinien zostać sporządzony protokół szkodowy podpisany przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

§ 5. ZAPŁATA CENY

 1. Zapłaty Ceny za zakupione Towary można dokonać za pośrednictwem systemu płatności online akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu, za pomocą karty płatniczej lub przelewu.
 2. Obsługiwane są następujące karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic oraz Maestro.
 3. Termin płatności za zamówione Towary wynosi 5 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Brak uiszczenia wpłaty skutkować będzie rozwiązaniem Umowy Sprzedaży.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsumentowi i Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta i Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.
 3. Konsument i Przedsiębiorca Uprzywilejowany może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku złożenia przez Konsumenta/ Przedsiębiorca Uprzywilejowany oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: sklep@audiofon.com.pl. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: AUDIOFON Matyja Spółka komandytowa ul. Aliancka 6, 53-014 Wrocław. Do zachowania 14 - dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/ Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/ Przedsiębiorca Uprzywilejowany , chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. W przypadku odstąpienia od transakcji opłaconej karta płatniczą, zwrot płatności następuje na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, z której dokonana została zapłata za Towar.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta/ Przedsiębiorca Uprzywilejowany, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta/ Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument/ Przedsiębiorca Uprzywilejowany wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi/ Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
 10. Zwracane Towary należy odesłać na adres: AUDIOFON Matyja Spółka komandytowa Ślęza, ul. Szyszkowa 4, 55-040 Kobierzyce
 11. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku:
  1. dostarczania zapieczętowanych Towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. dostarczania Towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami;
  3. dostarczania zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych, lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

§ 7. REKLAMACJA TOWARU

 1. Reklamacja z tytułu gwarancji.
 2. Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora
 3. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta oraz Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego, wynikających z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży, określonych w ustawie o prawach konsumenta, które przysługują Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego z mocy prawa.
 4. Reklamacja z tytułu braku zgodności Towaru z umową.
 5. Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym i Ustawie o Prawach Konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,
 6. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorca Uprzywilejowanym z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
 7. Klient może według własnego uznania i wyboru skorzystać z uprawnień przysługujących mu zgodnie z ust. 1 lub ust 2 powyżej.
 8. W celu zgłoszenia przez Klienta przysługującego mu roszczenia zgodnie z ust. 2 Klient powinien:
  1. skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie i dokonać zgłoszenia reklamacji, jednocześnie podając: imię i nazwisko, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji i jednocześnie
  2. przesłać Towar na adres: AUDIOFON Matyja Spółka komandytowa, Szyszkowa 4, 55-040 Ślęza z załączonym opisem wady i kserokopią dowodu zakupu.
 1. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

§ 8. DANE OSOBOWE

 1. Sprzedawca oświadcza, że dane Klientów umieszczone w ramach Konta Klienta będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO (tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest spółka Audiofon Matyja Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Alianckiej 6 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000572563, posiadająca numer NIP 8992772335.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@audiofon.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (ul. Aliancka 6, 53-014 Wrocław).
 4. Dane osobowe Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą przetwarzane m.in. w następującym zakresie:
  1. w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży towarów ze Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację Regulaminu Sklepu;
  2. w celu prowadzenia Konta Klienta – podstawą przetwarzania będzie umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie Konta i akceptację Regulaminu;
  3. w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – podstawą przetwarzania danych jest obowiązek Administratora wynikający z przepisów prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej oraz udzielonej gwarancji;
  4. jeżeli Klient wyrazi odrębną zgodę, na podany adres e-mail albo numer telefonu, może być wysyłana informacja handlowa dotycząca towarów oferowanych w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym przypadku podstawą przetwarzania danych będzie zgoda Klienta, która nie jest obowiązkowa i może zostać cofnięta w każdej chwili;
  5. jeżeli Klient wyrazi odrębną zgodę, w celach marketingowych na podany przez Klienta adres do doręczeń lub adres e-mail lub numer telefonu wysyłane mogą być informacje o ofercie Sklepu – podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu wskazanych w ofercie produktów oraz zgoda Klienta, która nie jest obowiązkowa i może zostać cofnięta w każdej chwili;
  6. w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od Klienta.
 5. Dokonując zakupów w Sklepie, Klient podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Podanie danych jest dobrowolne, choć niezbędne do realizacji umowy sprzedaży.
 6. Nie jest obowiązkowe wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej oraz informacji marketingowych. W przypadku udzielenia takiej zgody, Klient może w każdej chwili ją wycofać, z tym, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 7. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty które współpracują z Administratorem przy wykonaniu umowy sprzedaży, w tym odbioru płatności za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.
 8. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 9. Przekazane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, w tym roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Klienta jego danych.
 10. Klientowi, zgodnie z RODO przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania (poprawienia), prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 12. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym w szczególności profilowaniu.

§ 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Klient będący konsumentem może skorzystać z następujących, przykładowych sposobów rozpatrywania reklamacji, rozstrzygania sporów oraz dochodzenia roszczeń:

 1. Zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do Stałego polubownego sądu konsumenckiego ( o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej) działającego przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
 2. Zwrócenie się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
 3. Zwrócenie się do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów wnioskiem o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów;
 4. Bezpłatną pomoc Konsument może również uzyskać w organizacjach społecznych jak np. Federacja Konsumentów;
 5. Skorzystanie z rozwiązania sporu online, korzystając z łącza: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, szczególnie w przypadku:
  1. zmiany przepisów prawnych;
  2. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;
  3. zmianę zakresu i zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosuje się niniejszy Regulamin;
  4. w celu usprawnienia działania Sklepu
 3. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub jego braku nowego Regulaminu poprzez przesłanie oświadczenia lub poprzez mechanizm udostępniony przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie Konto Klienta.
 5. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 6. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 


Regulamin sklepu internetowego AUDIOFON

obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2021 r.

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin sklepu internetowego AUDIOFON określa zakres i warunki sprzedaży towarów za pośrednictwem strony internetowej sklep.audiofon.com.pl.
 2. Przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się na stronie sklep.audiofon.com.pl należy zapoznać się z poniższym Regulaminem. W przypadku braku akceptacji całości lub części jego postanowień, nie należy akceptować jego treści oraz nie należy dokonywać rejestracji w Sklepie. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna dla dokonania zakupu w Sklepie.
 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o niżej wskazanych zwrotach, należy je rozumieć zgodnie z podanym niżej znaczeniem:
  1. Sprzedawca – podmiot prowadzący Sklep internetowy AUDIOFON, tj. AUDIOFON Matyja Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (53-014) przy ul. Alianckiej 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000572563, posiadająca numer NIP: 8992772335;
  2. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez AUDIOFON Matyja Spółka komandytowa, działający pod adresem sklep.audiofon.com.pl;
  3. Klient – osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnej lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług Sklepu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, która zaakceptuje niniejszy Regulamin;
  4. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;
  5. Cena zakupu – określona w złotych polskich kwota pełnego wynagrodzenia brutto, należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży; Cena produktu nie zawiera innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w Koszyku zamówienia; Sprzedawca zastrzega sobie prawo do aktualizowania Cen zakupu zamieszczonych na stronie Sklepu, jednakże Ceny w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące;
  6. Towary – rzeczy sprzedawane przez Sprzedawcę, w szczególności akcesoria do pielęgnacji aparatów słuchowych, baterii, urządzeń dla słabosłyszących i wkładek dousznych; wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych;
  7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o Koszty dostawy;
  8. Koszyk zamówienia – usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi dokonania w prosty i łatwy sposób zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie kodów rabatowych, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie oraz kosztów dostawy;
  9. Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Klienta lista Towarów, które zamierza kupić od Sprzedawcy;
  10. Koszt dostawy – koszt wynikający z dostawy Zamówienia na adres podany przez Klienta; Koszt dostawy jest uwidoczniony w Sklepie i może być sprawdzony przez przystąpieniem do składania Zamówienia; Koszty dostawy wskazane są również w koszyku zamówienia;
  11. Konto Klienta– utworzone w procesie rejestracji indywidualne Konto Klienta, którego utworzenie jest warunkiem korzystania z usług Sklepu; za pomocą swojego Konta Klient składa Zamówienia oraz zarządza danymi podanymi podczas procesu rejestracji, które to dane może zmieniać i korygować; Aby usunąć swoje Konto, Klient musi skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez wysłanie do Sprzedawcy e-maila z takim żądaniem na adres: sklep@audiofon.com.pl;
  12. Regulamin - niniejszy Regulamin sklepu internetowego AUDIOFON;
  13. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  14. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014r. (Dziennik Ustaw z 2014r., poz. 87)

§2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe oraz system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych, wymienionych poniżej:
  1. Szerokopasmowe łącze internetowe;
  2. Przeglądarka internetowa obsługująca CSS i JavaScript
  3. Włączona obsługa plików cookies;
  4. Włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up);
  5. System operacyjny Microsoft Windows XP, 7, Vista lub nowsze;
  6. Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli;
  7. Aktywne Konto e-mail.
 2. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest dokonanie dobrowolnej, ale koniecznej w celu zakupu rejestracji Klienta polegającej na wprowadzeniu do systemu informatycznego wszystkich wymaganych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym na stronie: sklep.audiofon.com.pl/Konto.html. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta jest podanie prawdziwych danych osobowych oraz potwierdzenie zgody na ich przetwarzanie.

§3. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje o Towarach podane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie Zamówienia przez Klienta w Sklepie internetowym. Złożenie zamówienia wymaga posiadania Konta Klienta.
 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez wybranie Towaru (Towarów) do Koszyka oraz wybraniu sposoby zapłaty Ceny i Kosztów dostawy
 3. Poprzez złożenie zamówienia rozumie się wykonanie przez Klienta wszystkich poniższych czynności:
  1. zalogowanie się na Konto Klienta lub zarejestrowanie nowego Konta Klienta,
  2. wprowadzenie produktów do koszyka zakończone poprzez kliknięcie przycisku "Do koszyka"
  3. wybór ilości zamówionego towaru zakończone poprzez kliknięcie przycisku "Do kasy",
  4. wprowadzenie danych określających miejsce dostawy w formularzu "Informacje o dostawie" oraz ewentualnych zastrzeżeń i dodatkowych istotnych treści oferty zakończone poprzez kliknięcie przycisku "Dalej",
  5. potwierdzenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku "Potwierdź zamówienie" z uzupełnieniem „Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty Ceny”.
 4. Zamówienia składać można w każdym czasie.
 5. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią ofertę i wolę zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 6. Fakt złożenia przez Klienta Zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Przyjęcie oferty Klienta przez Sprzedającego następuje poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres email — według treści oświadczenia złożonego przez Sprzedającego.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania zamówień niepotwierdzonych przez Klientów w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Sprzedający będzie czynił starania, aby przed anulowaniem zamówienia skontaktować się z Klientem celem jego potwierdzenia.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 Ustawy o prawach konsumenta.
 9. W celu zarejestrowania Klienta będącego przedsiębiorcą wymagane jest podanie w formularzu rejestracyjnym nazwy firmy, pod którą prowadzi działalność gospodarczą.
 10. Klient oświadcza, że wszelkie podane przez niego dane są zgodne z prawdą, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich zgodności ze stanem faktycznym.
 11. Realizacja Zamówienia odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00. Sprzedawca nie realizuje zamówień w niedziele i święta, oraz we wszystkie soboty. Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego.

§4. DOSTAWA TOWARU

 1. Sklep realizuje Zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a na terytorium innych wybranych państw jedynie jeżeli zostaną one wskazane wprost przez Sprzedawcę w formularzu Zamówienia.
 2. Zamówione Towary dostarczane są pod wskazany przez Klienta adres w czasie określonym przez Klienta przy składaniu zamówienia, nie mniejszym jednak niż czas minimalny, po uprzednim sprawdzeniu telefonicznym tożsamości zamawiającego i potwierdzeniu zamówienia.
 3. Dostawy na terenie Polski realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej, według wyboru Klienta.
 4. Przewidywany czas dostawy przy wyborze przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi 1 – 2 dni robocze, zaś przy wyborze przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej wynosi do 4 dni roboczych.
 5. Koszt dostawy Towaru ponosi Klient.
 6. Koszt dostawy podany jest w cenniku usług i wyświetlany jest w Koszyku podczas składania Zamówienia.
 7. W przypadku przesyłek poza granicę Unii Europejskiej paczka może zostać obciążona opłatami celnymi związanymi z importem do kraju odbiorcy.
 8. W przypadku zauważenia przez Klienta uszkodzenia zewnętrznego przesyłki (np. podarte lub wgniecione opakowanie) powstałego podczas transportu przy odbiorze przesyłki powinien zostać sporządzony protokół szkodowy podpisany przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

§5. ZAPŁATA CENY

 1. Zapłaty Ceny za zakupione Towary można dokonać za pośrednictwem systemu płatności online akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu, za pomocą karty płatniczej lub przelewu.
 2. Obsługiwane są następujące karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic oraz Maestro.
 3. Termin płatności za zamówione Towary wynosi 5 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Brak uiszczenia wpłaty skutkować będzie rozwiązaniem Umowy Sprzedaży.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: sklep@audiofon.com.pl. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: AUDIOFON Matyja Spółka komandytowa ul. Aliancka 6, 53-014 Wrocław. Do zachowania 14 - dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. W przypadku odstąpienia od transakcji opłaconej karta płatniczą, zwrot płatności następuje na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, z której dokonana została zapłata za Towar.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
 10. Zwracane Towary należy odesłać na adres: AUDIOFON Matyja Spółka komandytowa Ślęza, ul. Szyszkowa 4, 55-040 Kobierzyce
 11. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku:
  1. dostarczania zapieczętowanych Towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. dostarczania Towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami;
  3. dostarczania zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych, lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

§7. RĘKOJMIA I GWARANCJA

 1. Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towarów bez wad. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (dz. U. 2016.380 t.j. z późn.zm.).
 3. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 4. Jeżeli Towar otrzymany przez Klienta jest wadliwy, to może on wedle własnego uznania i wyboru skorzystać z uprawnień przysługujących mu w ramach gwarancji lub niezależnie z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru.
 5. W celu zgłoszenia przez Klienta przysługującego mu roszczenia z tytułu rękojmi Klient powinien:
  1. skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie i dokonać zgłoszenia reklamacji, jednocześnie podając: imię i nazwisko, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji i jednocześnie
  2. przesłać Towar na adres: AUDIOFON Matyja Spółka komandytowa, Szyszkowa 4, 55-040 Ślęza z załączonym opisem wady i kserokopią dowodu zakupu.
 6. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

§8. DANE OSOBOWE

 1. Sprzedawca oświadcza, że dane Klientów umieszczone w ramach Konta Klienta będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO (tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest spółka Audiofon Matyja Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Alianckiej 6 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000572563, posiadająca numer NIP 8992772335.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@audiofon.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (ul. Aliancka 6, 53-014 Wrocław).
 4. Dane osobowe Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą przetwarzane m.in. w następującym zakresie:
  1. w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży towarów ze Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację Regulaminu Sklepu;
  2. w celu prowadzenia Konta Klienta – podstawą przetwarzania będzie umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie Konta i akceptację Regulaminu;
  3. w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – podstawą przetwarzania danych jest obowiązek Administratora wynikający z przepisów prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej oraz udzielonej gwarancji;
  4. jeżeli Klient wyrazi odrębną zgodę, na podany adres e-mail albo numer telefonu, może być wysyłana informacja handlowa dotycząca towarów oferowanych w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym przypadku podstawą przetwarzania danych będzie zgoda Klienta, która nie jest obowiązkowa i może zostać cofnięta w każdej chwili;
  5. jeżeli Klient wyrazi odrębną zgodę, w celach marketingowych na podany przez Klienta adres do doręczeń lub adres e-mail lub numer telefonu wysyłane mogą być informacje o ofercie Sklepu – podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu wskazanych w ofercie produktów oraz zgoda Klienta, która nie jest obowiązkowa i może zostać cofnięta w każdej chwili;
  6. w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od Klienta.
 5. Dokonując zakupów w Sklepie, Klient podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Podanie danych jest dobrowolne, choć niezbędne do realizacji umowy sprzedaży.
 6. Nie jest obowiązkowe wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej oraz informacji marketingowych. W przypadku udzielenia takiej zgody, Klient może w każdej chwili ją wycofać, z tym, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 7. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty które współpracują z Administratorem przy wykonaniu umowy sprzedaży, w tym odbioru płatności za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.
 8. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 9. Przekazane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, w tym roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Klienta jego danych.
 10. Klientowi, zgodnie z RODO przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania (poprawienia), prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 12. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym w szczególności profilowaniu.

§ 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Klient będący konsumentem może skorzystać z następujących, przykładowych sposobów rozpatrywania reklamacji, rozstrzygania sporów oraz dochodzenia roszczeń:

 1. Zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do Stałego polubownego sądu konsumenckiego ( o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej) działającego przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
 2. Zwrócenie się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
 3. Zwrócenie się do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów wnioskiem o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów;
 4. Bezpłatną pomoc Konsument może również uzyskać w organizacjach społecznych jak np. Federacja Konsumentów;
 5. Skorzystanie z rozwiązania sporu online, korzystając z łącza: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 roku.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, szczególnie w przypadku:
  1. zmiany przepisów prawnych;
  2. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;
  3. zmianę zakresu i zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosuje się niniejszy Regulamin;
  4. w celu usprawnienia działania Sklepu
 3. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub jego braku nowego Regulaminu poprzez przesłanie oświadczenia lub poprzez mechanizm udostępniony przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie Konto Klienta.
 5. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 


Regulamin sklepu internetowego AUDIOFON

obowiązujący od dnia 2 sierpnia 2016 r.

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin sklepu internetowego AUDIOFON określa zakres i warunki sprzedaży towarów za pośrednictwem strony internetowej sklep.audiofon.com.pl.
 2. Przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się na stronie sklep.audiofon.com.pl należy zapoznać się z poniższym Regulaminem. W przypadku braku akceptacji całości lub części jego postanowień, nie należy akceptować jego treści oraz nie należy dokonywać rejestracji w Sklepie. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna dla dokonania zakupu w Sklepie.
 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o niżej wskazanych zwrotach, należy je rozumieć zgodnie z podanym niżej znaczeniem:
  1. Sprzedawca – podmiot prowadzący Sklep internetowy AUDIOFON, tj. AUDIOFON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (53-014) przy ul. Alianckiej 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000572563, posiadająca numer NIP: 8992772335;
  2. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez AUDIOFON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, działający pod adresem sklep.audiofon.com.pl;
  3. Klient – osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnej lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług Sklepu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, która zaakceptuje niniejszy Regulamin;
  4. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;
  5. Cena zakupu – określona w złotych polskich kwota pełnego wynagrodzenia brutto, należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży; Cena produktu nie zawiera innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w Koszyku zamówienia; Sprzedawca zastrzega sobie prawo do aktualizowania Cen zakupu zamieszczonych na stronie Sklepu, jednakże Ceny w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące;
  6. Towary – rzeczy sprzedawane przez Sprzedawcę, w szczególności akcesoria do pielęgnacji aparatów słuchowych, baterii, urządzeń dla słabosłyszących i wkładek dousznych; wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych;
  7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o Koszty dostawy;
  8. Koszyk zamówienia – usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi dokonania w prosty i łatwy sposób zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie kodów rabatowych, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie oraz kosztów dostawy;
  9. Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Klienta lista Towarów, które zamierza kupić od Sprzedawcy;
  10. Koszt dostawy – koszt wynikający z dostawy Zamówienia na adres podany przez Klienta; Koszt dostawy jest uwidoczniony w Sklepie i może być sprawdzony przez przystąpieniem do składania Zamówienia; Koszty dostawy wskazane są również w koszyku zamówienia;
  11. Konto Klienta– utworzone w procesie rejestracji indywidualne Konto Klienta, którego utworzenie jest warunkiem korzystania z usług Sklepu; za pomocą swojego Konta Klient składa Zamówienia oraz zarządza danymi podanymi podczas procesu rejestracji, które to dane może zmieniać i korygować; Aby usunąć swoje Konto, Klient musi skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez wysłanie do Sprzedawcy e-maila z takim żądaniem na adres: sklep@audiofon.com.pl;
  12. Regulamin - niniejszy Regulamin sklepu internetowego AUDIOFON;
  13. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  14. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014r. (Dziennik Ustaw z 2014r., poz. 87) 

§ 2 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe oraz system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych, wymienionych poniżej:
  1. Szerokopasmowe łącze internetowe;
  2. Przeglądarka internetowa obsługująca CSS i JavaScript
  3. Włączona obsługa plików cookies;
  4. Włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up);
  5. System operacyjny Microsoft Windows XP, 7, Vista lub nowsze;
  6. Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli;
  7. Aktywne Konto e-mail.
 2. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest dokonanie dobrowolnej, ale koniecznej w celu zakupu rejestracji Klienta polegającej na wprowadzeniu do systemu informatycznego wszystkich wymaganych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym na stronie: sklep.audiofon.com.pl/Konto.html. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta jest podanie prawdziwych danych osobowych oraz potwierdzenie zgody na ich przetwarzanie.

§ 3 ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje o Towarach podane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie Zamówienia przez Klienta w Sklepie internetowym. Złożenie zamówienia wymaga posiadania Konta Klienta.
 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez wybranie Towaru (Towarów) do Koszyka oraz wybraniu sposoby zapłaty Ceny i Kosztów dostawy
 3. Poprzez złożenie zamówienia rozumie się wykonanie przez Klienta wszystkich poniższych czynności:
  1. zalogowanie się na Konto Klienta lub zarejestrowanie nowego Konta Klienta,
  2. wprowadzenie produktów do koszyka zakończone poprzez kliknięcie przycisku "Do koszyka"
  3. wybór ilości zamówionego towaru zakończone poprzez kliknięcie przycisku "Do kasy",
  4. wprowadzenie danych określających miejsce dostawy w formularzu "Informacje o dostawie" oraz ewentualnych zastrzeżeń i dodatkowych istotnych treści oferty zakończone poprzez kliknięcie przycisku "Dalej",
  5. potwierdzenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku "Potwierdź zamówienie" z uzupełnieniem „Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty Ceny”.
 4. Zamówienia składać można w każdym czasie.
 5. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią ofertę i wolę zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 6. Fakt złożenia przez Klienta Zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Przyjęcie oferty Klienta przez Sprzedającego następuje poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres email — według treści oświadczenia złożonego przez Sprzedającego.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania zamówień niepotwierdzonych przez Klientów w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Sprzedający będzie czynił starania, aby przed anulowaniem zamówienia skontaktować się z Klientem celem jego potwierdzenia.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 Ustawy o prawach konsumenta.
 9. W celu zarejestrowania Klienta będącego przedsiębiorcą wymagane jest podanie w formularzu rejestracyjnym nazwy firmy, pod którą prowadzi działalność gospodarczą.
 10. Klient oświadcza, że wszelkie podane przez niego dane są zgodne z prawdą, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich zgodności ze stanem faktycznym.
 11. Realizacja Zamówienia odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00. Sprzedawca nie realizuje zamówień w niedziele i święta, oraz we wszystkie soboty. Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego.

§ 4. DOSTAWA TOWARU

 1. Sklep realizuje Zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a na terytorium innych wybranych państw jedynie jeżeli zostaną one wskazane wprost przez Sprzedawcę w formularzu Zamówienia.
 2. Zamówione Towary dostarczane są pod wskazany przez Klienta adres w czasie określonym przez Klienta przy składaniu zamówienia, nie mniejszym jednak niż czas minimalny, po uprzednim sprawdzeniu telefonicznym tożsamości zamawiającego i potwierdzeniu zamówienia.
 3. Dostawy na terenie Polski realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej, według wyboru Klienta.
 4. Przewidywany czas dostawy przy wyborze przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi 1 – 2 dni robocze, zaś przy wyborze przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej wynosi do 4 dni roboczych.
 5. Koszt dostawy Towaru ponosi Klient.
 6. Koszt dostawy podany jest w cenniku usług i wyświetlany jest w Koszyku podczas składania Zamówienia.
 7. W przypadku przesyłek poza granicę Unii Europejskiej paczka może zostać obciążona opłatami celnymi związanymi z importem do kraju odbiorcy.
 8. W przypadku zauważenia przez Klienta uszkodzenia zewnętrznego przesyłki (np. podarte lub wgniecione opakowanie) powstałego podczas transportu przy odbiorze przesyłki powinien zostać sporządzony protokół szkodowy podpisany przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

§ 5. ZAPŁATA CENY

 1. Zapłaty Ceny za zakupione Towary można dokonać za pośrednictwem systemu płatności online akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu, za pomocą karty płatniczej lub przelewu.
 2. Obsługiwane są następujące karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic oraz Maestro.
 3. Termin płatności za zamówione Towary wynosi 5 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Brak uiszczenia wpłaty skutkować będzie rozwiązaniem Umowy Sprzedaży.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: sklep@audiofon.com.pl. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: AUDIOFON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Aliancka 6, 53-014 Wrocław. Do zachowania 14 - dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. W przypadku odstąpienia od transakcji opłaconej karta płatniczą, zwrot płatności następuje na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, z której dokonana została zapłata za Towar.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
 10. Zwracane Towary należy odesłać na adres: AUDIOFON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Ślęza, ul. Szyszkowa 4, 55-040 Kobierzyce
 11. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku:
  1. dostarczania zapieczętowanych Towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. dostarczania Towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami;
  3. dostarczania zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych, lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

§ 7. RĘKOJMIA I GWARANCJA

 1. Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towarów bez wad. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (dz. U. 2016.380 t.j. z późn.zm.).
 3. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 4. Jeżeli Towar otrzymany przez Klienta jest wadliwy, to może on wedle własnego uznania i wyboru skorzystać z uprawnień przysługujących mu w ramach gwarancji lub niezależnie z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru.
 5. W celu zgłoszenia przez Klienta przysługującego mu roszczenia z tytułu rękojmi Klient powinien:
  1. skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie i dokonać zgłoszenia reklamacji, jednocześnie podając: imię i nazwisko, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji i jednocześnie
  2. przesłać Towar na adres: AUDIOFON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Ślęza, ul. Szyszkowa 4, 55-040 Kobierzyce z załączonym opisem wady i kserokopią dowodu zakupu.
 1. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

§ 8. DANE OSOBOWE

 1. Sprzedawca oświadcza, że dane Klientów umieszczone w ramach Konta Klienta będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO (tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Audiofon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Alianckiej 6 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000572563, posiadająca numer NIP 8992772335.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@audiofon.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (ul. Aliancka 6, 53-014 Wrocław).
 4. Dane osobowe Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą przetwarzane m.in. w następującym zakresie:
  1. w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży towarów ze Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację Regulaminu Sklepu;
  2. w celu prowadzenia Konta Klienta – podstawą przetwarzania będzie umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie Konta i akceptację Regulaminu;
  3. w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – podstawą przetwarzania danych jest obowiązek Administratora wynikający z przepisów prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej oraz udzielonej gwarancji;
  4. jeżeli Klient wyrazi odrębną zgodę, na podany adres e-mail albo numer telefonu, może być wysyłana informacja handlowa dotycząca towarów oferowanych w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym przypadku podstawą przetwarzania danych będzie zgoda Klienta, która nie jest obowiązkowa i może zostać cofnięta w każdej chwili;
  5. jeżeli Klient wyrazi odrębną zgodę, w celach marketingowych na podany przez Klienta adres do doręczeń lub adres e-mail lub numer telefonu wysyłane mogą być informacje o ofercie Sklepu – podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu wskazanych w ofercie produktów oraz zgoda Klienta, która nie jest obowiązkowa i może zostać cofnięta w każdej chwili;
  6. w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od Klienta.
 5. Dokonując zakupów w Sklepie, Klient podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Podanie danych jest dobrowolne, choć niezbędne do realizacji umowy sprzedaży.
 6. Nie jest obowiązkowe wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej oraz informacji marketingowych. W przypadku udzielenia takiej zgody, Klient może w każdej chwili ją wycofać, z tym, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 7. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty które współpracują z Administratorem przy wykonaniu umowy sprzedaży, w tym odbioru płatności za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.
 8. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 9. Przekazane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, w tym roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Klienta jego danych.
 10. Klientowi, zgodnie z RODO przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania (poprawienia), prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 12. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym w szczególności profilowaniu.

§ 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Klient będący konsumentem może skorzystać z następujących, przykładowych sposobów rozpatrywania reklamacji, rozstrzygania sporów oraz dochodzenia roszczeń:

 1. Zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do Stałego polubownego sądu konsumenckiego ( o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej) działającego przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
 2. Zwrócenie się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
 3. Zwrócenie się do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów wnioskiem o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów;
 4. Bezpłatną pomoc Konsument może również uzyskać w organizacjach społecznych jak np. Federacja Konsumentów;
 5. Skorzystanie z rozwiązania sporu online, korzystając z łącza: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Integralną część Regulaminu stanowi Załącznik nr 2 „Polityka prywatności”.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 stycznia 2020 roku.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, szczególnie w przypadku:
  1. zmiany przepisów prawnych;
  2. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;
  3. zmianę zakresu i zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosuje się niniejszy Regulamin;
  4. w celu usprawnienia działania Sklepu
 4. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub jego braku nowego Regulaminu poprzez przesłanie oświadczenia lub poprzez mechanizm udostępniony przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie Konto Klienta.
 6. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

-

Załączniki:


Regulamin sklepu internetowego AUDIOFON obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014r.

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin sklepu internetowego AUDIOFON określa zakres i warunki sprzedaży towarów za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.audiofon.com.pl.
 2. Przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się na stronie www.sklep.audiofon.com.pl należy zapoznać się z poniższym Regulaminem. W przypadku braku akceptacji całości lub części jego postanowień, nie należy akceptować jego treści oraz nie należy dokonywać rejestracji w Sklepie. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna dla dokonania zakupu w Sklepie.
 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o niżej wskazanych zwrotach, należy je rozumieć zgodnie z podanym niżej znaczeniem:
 4. Sprzedawca – podmiot prowadzący Sklep internetowy AUDIOFON, tj. AUDIOFON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-014) przy ul. Alianckiej 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000488571, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 17 051 000,00 ZŁ w całości opłacony oraz NIP: 8992631681;
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez AUDIOFON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A, działający pod adresem www.sklep.audiofon.com.pl;
 6. Klient – osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnej lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług Sklepu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, która zaakceptuje niniejszy Regulamin;
 7. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;
 8. Cena zakupu – określona w złotych polskich kwota pełnego wynagrodzenia brutto, należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży; Cena produktu nie zawiera innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w  Koszyku zamówienia; Sprzedawca zastrzega sobie prawo do aktualizowania Cen zakupu zamieszczonych na stronie Sklepu, jednakże Ceny w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące;
 9. Towary – rzeczy sprzedawane przez Sprzedawcę, w szczególności akcesoria do pielęgnacji aparatów słuchowych, baterii, urządzeń dla słabosłyszących i wkładek dousznych; wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych;
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o Koszty dostawy;
 11. Koszyk zamówienia – usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi dokonania w prosty i łatwy sposób zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie kodów rabatowych, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie oraz kosztów dostawy;
 12. Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Klienta lista Towarów, które zamierza kupić od Sprzedawcy;
 13. Koszt dostawy – koszt wynikający z dostawy Zamówienia na adres podany przez Klienta; Koszt dostawy jest uwidoczniony w Sklepie i może być sprawdzony przez przystąpieniem do składania Zamówienia; Koszty dostawy wskazane są również w koszyku zamówienia;
 14. Konto– utworzone w procesie rejestracji indywidualne Konto Klienta, którego utworzenie jest warunkiem korzystania z usług Sklepu; za pomocą swojego Konta Klient składa Zamówienia oraz zarządza danymi podanymi podczas procesu rejestracji, które to dane może zmieniać i korygować; Aby usunąć swoje Konto, Klient musi sKontaktować się ze Sprzedawcą poprzez wysłanie do Sprzedawcy e-maila z takim żądaniem;
 15. Regulamin  - niniejszy Regulamin sklepu internetowego AUDIOFON;
 16. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014r. (Dziennik Ustaw z 2014r., poz. 87)

§ 2 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe oraz system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych, wymienionych poniżej:
  1. Szerokopasmowe łącze internetowe;
  2. Przeglądarka internetowa obsługująca CSS i JavaScript
  3. Włączona obsługa plików cookies;
  4. Włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up);
  5. System operacyjny Microsoft Windows XP, 7, Vista lub nowsze;
  6. Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli;
  7. Aktywne Konto e-mail.
 2. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest dokonanie dobrowolnej, ale koniecznej w celu zakupu rejestracji Klienta polegającej na wprowadzeniu do systemu informatycznego wszystkich wymaganych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym na stronie: www.sklep.audiofon.com.pl/Konto.html. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta jest podanie prawdziwych danych osobowych oraz potwierdzenie zgody na ich weryfikację.

§ 3 ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje o Towarach podane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie Zamówienia przez Klienta w Sklepie internetowym. Złożenie zamówienia wymaga posiadania Konta Klienta.
 2. Złożenia zamówienia następuje poprzez wybranie Towaru (Towarów) do Koszyka oraz wybraniu sposoby zapłaty Ceny i Kosztów dostawy
 3. Poprzez złożenie zamówienia rozumie się wykonanie przez Klienta wszystkich poniższych czynności:
  1. zalogowanie się na Konto Klienta lub zarejestrowanie nowego Konta Klienta,
  2. wprowadzenie produktów do koszyka zakończone poprzez kliknięcie przycisku "Do koszyka"
  3. wybór ilości zamówionego towaru zakończone poprzez kliknięcie przycisku "Do kasy",
  4. wprowadzenie danych określających miejsce dostawy w formularzu "Informacje o dostawie" oraz ewentualnych zastrzeżeń i dodatkowych istotnych treści oferty zakończone poprzez kliknięcie przycisku "Dalej",
  5. potwierdzenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku "Potwierdź zamówienie" z uzupełnieniem „Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty Ceny”.
 4. Zamówienia składać można w każdym czasie.
 5. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią ofertę i wolę zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 6. Fakt złożenia przez Klienta Zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Przyjęcie oferty Klienta przez Sprzedającego następuje poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres email — według treści oświadczenia złożonego przez Sprzedającego.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania zamówień niepotwierdzonych przez Klientów w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Sprzedający będzie czynił starania, aby przed anulowaniem zamówienia skontaktować się z Klientem celem jego potwierdzenia.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 Ustawy o prawach konsumenta.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia w sytuacji, gdy Klient składając Zamówienie podał nieprawdziwe dane, w tym informacje dotyczące jego zdolności do czynności prawnych (np. zawyżył swój wiek) lub weryfikacja tych danych zakończyła się negatywnie.
 10. W celu zarejestrowania Klienta będącego przedsiębiorcą wymagane jest podanie w formularzu rejestracyjnym nazwy firmy, pod którą prowadzi działalność gospodarczą.
 11. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem danych niezbędnych do jego uwierzytelnienia w Sklepie.
 12. Klient oświadcza, że wszelkie podane przez niego dane są zgodne z prawdą, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich zgodności ze stanem faktycznym.
 1. Realizacja Zamówienia odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Sprzedawca nie realizuje zamówień w niedziele i święta, oraz we wszystkie soboty. Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego.

§ 5. DOSTAWA TOWARU

 1. Sklep realizuje Zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium innych wybranych państw, wskazanych wprost przez Sprzedawcę w formularzu Zamówienia.
 2.  Zamówione Towary dostarczane są pod wskazany przez Klienta adres w czasie określonym przez Klienta przy składaniu zamówienia, nie mniejszym jednak niż czas minimalny, po uprzednim sprawdzeniu telefonicznym tożsamości zamawiającego i potwierdzeniu zamówienia.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.
 4. Dostawy na terenie Polski realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej, według wyboru Klienta.
 5. Koszt dostawy Towaru ponosi Klient. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do udzielenia 100% rabatu dotyczącego kosztu dostawy zamówienia dla zamówień o wartości przekraczających sumę 500 zł. Decyzja o udzieleniu rabatu i jego wysokości podejmowana jest indywidualnie na podstawie każdorazowo złożonego zamówienia.
 6. Koszt dostawy podany jest w cenniku usług i wyświetlany jest w Koszyku podczas składania Zamówienia.
 7. W przypadku przesyłek poza granicę Unii Europejskiej paczka może zostać obciążona opłatami celnymi związanymi z importem do kraju odbiorcy.
 8. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, w szczególności tego, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej zawartości, w obecności osoby ją dostarczającej. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

§ 6.  ZAPŁATA CENY

 1. Zapłaty Ceny za zakupione Towary można dokonać za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu, za pomocą karty płatniczej lub przelewu.
 2. Termin płatności za zamówione Towary wynosi 5 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Brak uiszczenia wpłaty skutkować będzie rozwiązaniem Umowy Sprzedaży.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: sklep@audiofon.com.pl. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: AUDIOFON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Aliancka 6, 53-014 Wrocław. Do zachowania 14 - dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
 9. Zwracane Towary należy odesłać na adres: AUDIOFON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Ślęza, ul. Szyszkowa 4, 55-040 Kobierzyce
 10. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku:
  1. dostarczania zapieczętowanych Towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. dostarczania Towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami;
  3. dostarczania zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych, lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

§ 8 RĘKOJMIA I GWARANCJA

 1. Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towarów bez wad.
 3. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 4. Jeżeli Towar otrzymany przez Klienta jest wadliwy, to może on wedle własnego uznania i wyboru skorzystać z uprawnień przysługujących mu w ramach gwarancji lub niezależnie z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru.
 1. W celu zgłoszenia przez Klienta przysługującego mu roszczenia z tytułu rękojmi Klient powinien:
  1. skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie i dokonać zgłoszenia reklamacji, jednocześnie podając: imię i nazwisko, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji i jednocześnie
  2. przesłać Towar na adres: AUDIOFON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Ślęza, ul. Szyszkowa 4, 55-040 Kobierzyce z załączonym opisem wady i kserokopią dowodu zakupu.
 1. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

§ 9 DANE OSOBOWE

 1. Sprzedawca oświadcza, że dane Klientów umieszczone w ramach Konta Klienta będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 2. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Załączniku nr 2 „Polityka prywatności” stanowiącym integralną część Regulaminu.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014r.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, szczególnie w przypadku:
  1. zmiany przepisów prawnych;
  2. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;
  3. zmianę zakresu i zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosuje się niniejszy Regulamin;
  4. w celu usprawnienia działania Sklepu
 3. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub jego braku nowego Regulaminu poprzez przesłanie oświadczenia lub poprzez mechanizm udostępniony przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie Konto Klienta.
 5. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

-

Załączniki:


Regulamin Sklepu Internetowego AUDIOFON z dnia 1.04. 2008 r obowiązujący do dnia 24.12.2014 r

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Sklepu Internetowego AUDIOFON określa zakres i warunki sprzedaży towarów przez AUDIOFON Wojciech Matyja Sp. j., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "AUDIOFON" Sp. j. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lelewela numer 4A/44, kod pocztowy 53-505, wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Wrocławiu pod numerem ..............., NIP: 899-001-04-14, REGON: 020694323, zwanego dalej "Sprzedającym", przez sklep internetowy AUDIOFON, dostępny pod adresem sklep.audiofon.com.pl, zwany dalej "Sklepem".
 2. Sprzedaż towarów w Sklepie odbywa się według poniższego regulaminu. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

§ 2.

Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Sklep umożliwia dokonywanie zakupu towarów, w szczególności akcesoriów do pielęgnacja aparatów słuchowych, baterii, urządzeń dla słabosłyszących i wkładek dousznych (zwane dalej „usługami Sklepu”).
 2. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sprzedającego na stronie www.audiofon.com.pl/sklep dostępne w chwili telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego. Prezentacja towaru na stronie www.audiofon.com.pl/sklep nie stanowi oferty Sprzedającego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów prezentowanych na stronie www.audiofon.com.pl/sklep, wprowadzania nowych produktów, wycofywania produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Wszystkie ceny produktów są wyrażone w złotych polskich. Ceny podane są w kwotach brutto i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy towarów.
 5. Sklep realizuje zamówienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz na terytorium innych wybranych państw, wskazanych wprost przez Sprzedającego w formularzu zamówienia.
 6. Z usług Sklepu mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie (w dniu złożenia zamówienia), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Klientów korzystających z usług Sklepu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze sprzecznym z obowiązującym prawem. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.
 8. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest spełnienia przez Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych koniecznych dla prawidłowego działania usług Sklepu, w szczególności:
  a) posiadanie dostępu do Internetu oraz poczty e-mail;
  b) korzystanie z komputera z zainstalowaną przeglądarką internetową: Internet Explorer 5.5 lub wyższą lub Netscape 6.0 lub wyższą oraz rozdzielczością ekranu minimum 800 x 600, a najlepiej rozdzielczości 1024x768;
  c) korzystanie z komputera z włączoną opcję akceptacji "cookies" oraz aktywnym interpretatorem JavaScript.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.

§ 3.

Zarejestrowanie konta Klienta

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest dokonanie uprzedniej rejestracji Klienta polegającej na wprowadzeniu do systemu informatycznego wszystkich wymaganych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie http://sklep.audiofon.com.pl/konto.html.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Klienta jest podanie w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych osobowych oraz potwierdzenie (poprzez wybranie znacznika) zgody na ich weryfikację.
 3. Sprzedającym zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w sytuacji, gdy Klient składając zamówienie podał nieprawdziwe dane, w tym informacje dotyczące jego zdolności do czynności prawnych (np. zawyżył swój wiek lub podał błędny numer PESEL), lub weryfikacja tych danych zakończyła się negatywnie.
 4. W celu zarejestrowania Klienta będącego przedsiębiorcą wymagane jest podanie w formularzu rejestracyjnym nazwy firmy, pod którą prowadzi działalność gospodarczą.
 5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem danych niezbędnych do jego uwierzytelnienia w Sklepie.
 6. Klient oświadcza, że wszelkie podane przez niego dane są zgodne z prawdą, a Sprzedający nie jest zobowiązany do weryfikowania ich zgodności ze stanem faktycznym.

§ 4.

Składanie zamówienia i przyjęcie oferty

 1. Zamówienia mogą składać wyłącznie zarejestrowani Klienci Sklepu.
 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez wprowadzenie do systemu informatycznego danych identyfikujących zamówiony towar za pomocą formularza dostępnego po kliknięciu przycisku "Do koszyka" i uznane jest za dokonane z chwilą kliknięcia przycisku "Potwierdź Zamówienie".
 3. Poprzez złożenie zamówienia rozumie się wykonanie przez Klienta wszystkich poniższych czynności:
  a) zalogowanie się na konto Klienta lub zarejestrowanie nowego konta Klienta,
  b) wprowadzenie produktów do koszyka zakończone poprzez kliknięcie przycisku "Do koszyka",
  c) wybór ilości zamówionego towaru zakończone poprzez kliknięcie przycisku "Do kasy",
  d) wprowadzenie danych określających miejsce dostawy w formularzu "Informacje o dostawie" oraz ewentualnych zastrzeżeń i dodatkowych istotnych treści oferty zakończone poprzez kliknięcie przycisku "Dalej",
  d) potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "Potwierdź zamówienie".
 4. Zamówienia składać można w każdym czasie.
 5. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę zakupu towaru w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Od momentu złożenia oferty przez Klienta informacja o jej istotnych elementach, w szczególności specyfikacja zamówionego towaru i cena wiążą Klienta.
 6. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Przyjęcie oferty Klienta przez Sprzedającego następuje poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres email — według treści oświadczenia złożonego przez Sprzedającego. Do czasu przyjęcia oferty asortyment oraz ceny poszczególnych towarów mogą ulec zmianie, w szczególności w czasie od chwili złożenia zamówienia przez Klienta do chwili przyjęcia oferty przez Sprzedającego. W takim przypadku Klient ma prawo odwołania oferty.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania zamówień niepotwierdzonych przez klientów w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Sprzedający będzie czynił starania, aby przed anulowaniem zamówienia skontaktować się z Klientem celem jego potwierdzenia.
 8. Sprzedający może udzielić 100% rabatu dotyczącego kosztu dostawy zamówienia dla zamówień o wartości przekraczających sumę 500 zł. Decyzja o udzieleniu rabatu i jego wysokości podejmowana jest indywidualnie na podstawie każdorazowo złożonego zamówienia.

§ 5.

Realizacja zamówienia

 1. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone zamówienia, potwierdzone przez Sprzedającego i przyjęte do realizacji. Przez prawidłowe złożenie zamówienia rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do formularza zamówienia oraz wykonanie czynności opisanych w § 6 pkt 3.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, wzbudzających wątpliwości co do tożsamości osoby składającej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić oraz zamówień składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Realizacja zamówienia odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Sprzedający nie realizuje zamówień w niedziele i święta, oraz we wszystkie soboty. Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego.
 4. Klient ma prawo odwołać ofertę nie później niż w ciągu 1 godziny od czasu złożenia zamówienia. Późniejsze anulowanie zamówienia lub też nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.

§ 6.

Dostawy

 1. Zamówione towary dostarczane są pod wskazany przez Klienta adres w czasie określonym przez Klienta przy składaniu zamówienia, nie mniejszym jednak niż czas minimalny, po uprzednim sprawdzeniu telefonicznym tożsamości zamawiającego i potwierdzeniu zamówienia.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.
 3. Dostawy na terenie Polski realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 4. Koszt dostawy podany jest w cenniku usług i zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy.
 5. W przypadku przesyłek poza granicę Unii Europejskiej paczka może zostać obciążona opłatami celnymi związanymi z importem do kraju odbiorcy.
 6. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 7. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, w szczególności tego, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej zawartości, w obecności osoby ją dostarczającej.
 8. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.
 9. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

§ 7.

Zapłata ceny

 1. Zapłaty cena za zakupione towary i dostawę można dokonywać w następujący sposób:
  a) przelewem na rachunek bankowy wskazany na stronie Sklepu. W takim wypadku Sprzedający rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z kwotą dostawy. Na przelewie w polu "tytułem" należy podać numer zamówienia.
  b) gotówką — w przypadku odbioru osobistego.
 2. Przesyłki poza granice Rzeczpospolitej Polskej mogą być opłacane tylko przelewem na rachunek bankowy, po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedającym.
 3. Sprzedający wystawia Klientowi paragon. Na życzenie Klienta wystawiane są również faktury VAT. Klient może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. Dokument ten może być wystawiony jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego dokumentu sprzedaży — paragonu. Klienci dokonujący zakupów w Sklepie wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży (faktury VAT) bez podpisu.

§ 8.

Zwroty towarów

 1. Sprzedający dopuszcza możliwość dokonania przez Klienta zwrotu zakupionego towaru. Szczegółowe informacje dostępne są w dziale "Informacje" pod nazwą "Wysyłka i zwroty" na głównej stronie sklepu.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 roku), Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu (odstąpienia od umowy), bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru, o ile prześle przed jego upływem oświadczenie o chęci zwrotu towaru. Nie dotyczy to towarów odbieranych w lokalu Sprzedającego.
 3. Warunkiem rezygnacji z zakupu towaru jest jego dostarczenie Sprzedającemu w stanie niezmienionym, pełnowartościowym i nie noszącym znamion używania. Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletem otrzymanych dokumentów (dowodem zakupu - paragonem lub fakturą VAT, gwarancją, instrukcja).
 4. Klientom prowadzącym działalność gospodarczą i nabywającym towar na cele związane z taką działalnością prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od daty odbioru przesyłki nie przysługuje.

§ 9.

Reklamacje z tytułu rękojmi i niezgodności towaru z umową

 1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez konsumenta, w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
 2. W celu realizacji uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, Klient powinien:
  a) skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie i dokonać zgłoszenia reklamacji, jednocześnie podając: imię i nazwisko, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji
  i jednocześnie
  b) osobiście dostarczyć towar do Punktu Sprzedaży AUDIOFON lub przesłać towar na adres Sprzedającego: 55-040 Ślęza gm.Kobierzyce, ul.Szyszkowa 4 z załączonym opisem wady i kserokopią dowodu zakupu.
 3. Sprzedający rozpatrzy zgłoszoną przez Klienta reklamację w terminie 14 dniu od daty otrzymania reklamacji wraz z towarem i udzieli odpowiedzi pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w zamówieniu.
 4. Szczegółowy sposób załatwienia reklamacji rozpatrzonych pozytywnie będzie ustalany z klientem telefonicznie, a dowodem jej załatwienia będzie podpis klienta na liście przewozowym przesyłki reklamacyjnej.

§ 10.

Bezpieczeństwo transakcji i prywatność

 1. Sprzedający oświadcza, że działa zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przetwarzania danych osobowych Klienta przez Sprzedającego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności danych niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedającego, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. W celu ochrony danych osobowych Sprzedający wykorzystuje bezpieczny mechanizm komunikacji , jakim jest protokół SSL. Dane przechowywane są na specjalnym, wydzielonym
  serwerze chronionym zarówno przed włamaniami (sprzętowy firewall) jak i awariami fizycznymi. Dostęp do tych danych mają tylko nieliczne uprawnione osoby. Zgromadzonych danych osobowych nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy innym podmiotom.
 4. System informatyczny spełnia wymogi poziomu bezpieczeństwa określonego jako ............................. według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Klient winien zgłosić na piśmie w siedzibie sklepu bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres .................

Skorzystaj z porad naszych specjalistów - bezpłatnie.